Prevansyon kont kansè nan tete

Pwa kò w, aktivite fizik ak alimantasyon gen yon relasyon ak kansè nan tete.

Fi ki gen faktè risk sa yo se moun, si nan fanmi l te gen moun kite gen kansè Ou ka ale kay doktè pou cheke.

Fè egzèsis pou pipiti 4 èdtan nan semen nan pa kite w twò gwo, pa bwè twòp alkòl

 

 

Evite fè planin li ede w se vre pou w pa fè anpil pitit konsa tou apre sa ou ka vin gen yon kansè.

Nou espere ti konsèy sa yo itil ou pa bliye cheke doktè w.