Kouman poum fè konnen si chen m nan gen raj?

S i nou ta gen yon chen ki gen maladisavil ka andanje ak tout moun ki antoure l yo tou.Pouw ka trankil epi detekte premye siy maladi sa,nou pral baw repons ak kesyon ak kezyon kouman poum fè konnen si chen m nan gen raj?
Premye bagay poun konnen seke raj se yon viris ki komanse bay sentòm ant3 ak 8 semen,apre fin develope nan chen an

 

Yon lòt siy anko se yon move konpòtman nan bet la,sil te dosil,li vin agresif,sil te vyolan li vin trankil.Nève ak izòlman se de sentom komen nan raj ki dire ant 2 ak 3 jou,sa se sentòm kap develope yon maladi.

 

Lè maladi a fin develope nèt,li ka menm kòz chen an mouri,li ka rete li pa gen anvi pou anyen,bri,limyè deranje l,men jan ak moun ki soufri migren,lè sa li vin gen yon raj kòlè,li paka domi,li toujou aktif jiskaske li dezoryante.

perrobravo3

Faz paralizis
Li pa fèt toutan,karakteristik li se paralize misk kou ak tèt bèt la,yon chen ki gen raj bouch li toujou ouvè,se paske misk machwè a paralize.

Yon fas ki avanse nan raj la anko,se lè chen an mal pou valè kounyea krache ap soti nan bouch li,si paralizis la afekte dyafram li chen an ap mouri toufe.

Li bon pouw toujou fè sakrifis al wè yon veterinè ak yon bèt ou gen lakay ou paske raj se yon maladi ki danjere anpil epi ki ka tiye bèt la.

perrobravo2