Tès pou evalye kijan fanmi an ye

Se pa sèlman bay manje,siveye tout bagay nan kay la ki di tout bagay ap mache byen,fòw gen zye entelijan tou
Men enstriksyon yo,pandan wap li gade byen pouw wè kijan nap bouje chak jou nan kay la.

 

1.Konbyen fwa ou pale ak fanmiw?

 

a)Chak jou
b)youn oubyen de fwa nan semen nan
c)Yon lè konsa
d)Ou pa janm fè sa

 

2.Eskew manifeste lanmou ou genyen pou yo a chak?

 

a)Toujou
b)Pafwa
c)yon lè konsa
d)Ou pa janm fè sa

 

 

3.Eskew ka kenbe yon konvesasyon saw pa fè diskisyon?

 

a)San pwoblèm
b)Ak kèk fasilite
c)Li difisil
d)Enposib

 

4.Eskew aksepte feblès chak moun?

 

a)San pwoblèm
b)Ak kèk fasilite
c)Li difisil
d)Enposib

 

5.Ak ki frekans ou pataje enkyetid nan fanmi an?

 

a)Chak jou
b)Yon fwa nan mwa
c)Yon lè konsa
d)Ou pa janm fè sa

 

 

6.Chak kilè ou reyini pou selebre yon evènman

 

a)Yon fwa chak de mwa
b)Yon fwa chak 6 mwa
c)Yon fwa nan mwa
d)Sa pa janm fèt

 

7.Eske nou lapriyè ansanm?

 

a)Chak jou
b)yon fwa nan semèn nan
c)kek fwa
d)Sa pa janm fèt

 

8.Chak kilè nap leglis an fanmi?

 

a)Chak 8 jou
b)Yon fwa nan semèn nan
c)kek lè konsa
d)Sa pa janm fèt

 

 

9.De kisa nou plis pale nan fanmi an?

 

a)Pawol ankourajan
b) pwoblèm sosyal oswa fanmi
c)Nou plenyen pou tout bagay
d)Nou kritike lòt moun

 

10.kisa ti granmoun yo represante nan fanmi an?

 

a)Yon benediksyon
b)Li fasil pou yo sipòte
c)li difisil pou yo sipòte
d)Se yon chay pou fanmi an