7 siy ki montre pitit ou renmen w

Depi anvan timoun nan fet,chak jou ki pase,timoun toujou ap bay siy lanmou pou ou.Jodi a nou vle di w lanmou ki reflete yon timoun ak yon manman.

1.Timoun nan fenk fet lap gade w nan je sa vle di lap fe yon jan pou l memorize memwa w ,li pa konn anyen nan mond sa li fenk rive a,men sel sa l konnen ou enpotan pou li epi li fe w santi sa ak je l,ti souri lap ouvri w.

2.Li panse ak ou le w pa la,le timoun nan rive nan 8,12 mwa li komanse ap chache tout kwen chanm nan si l we w epi li ri lel we w

3.Timoun ki gen 12,36 mwa kouri vin jwenn ou sil tonbe oubyen tris pouw ka konsole l,nan laj sa yo timoun nan pa konn sa “renmen vle di “men li diw tout ak jan l konpote l.

4.Bon le yo komanse al lekol se zen net,li pote fle pou w ,tout ti desen lap fe se pou l vin montre manmi,li keyi yon ti fle nan jaden vin mete bo tet ou se bel bagay net.Li toujou ap diw ti pawol nan zorey epi li toujou vle ede w nan tout sa wap fe.

5.Timoun ki gen laj jadendanfan toujou gen yon ti sekrè poul rakonte,ou se konfidan l,li toujou la pou kouri anbwaze w