Kijan poum fè konnen si chen m nan gen raj?

Se pa selman moun ki andanje ak yon chen ki gen raj vi bet la tou andanje.Pou nou ka trankil epi detekte premye siy yo nou pral baw repons ak kesyon,kisa poum fe si chen nan gen raj?

Premye bagay poun konnen seke raj se yon viris ki komanse bay sentom ant 3 ak 8 semenapre fin devlope nan chen an,premye siyal yo se chanjman nan konpotman bet la,sil te dosil lap vin agresif,ou pa ta kwe sa sil te agresif lap vin dousman,nève ak izolasyon se 2 sentom komen nan ka sa ki dire pou 2,3 jou.

Lè maladi a plis devlope li ka lakoz maladi chen an,nan fas raj sa a,li bay tet maltet menm jan ak moun,li paka gade limye,raj sa ak kòlè ,chen an vin paka domi,li toujou aktif jiskaske l dezoryante.

Rabia1 (1)

 

Fas paralitik raj la ki pa paret fasil,se le ke misk kou ak tet la paralize,yon karakteristik chen ki gen raj se le ke bouch chen an toujou rete ouve paske misk machwè a paralize.

 

Nan yon lot fas maladi a avanze anko se le chen an vin paka vale,kwache ap toube nan bouch li,si paralisis la afekte dyafram chen an ap mouri toufe.

pasta3