Sentòm doulè gaz

Sa yo se sentòm doulè gaz
Moun nan vin pal
Li paka dijere
Kwanp
Souf kout
Pèt apeti
Swe anpil
Vant bouyi
Fatig oubyen ajitasyon
Malèz oubyen doulè nan vant ki nan kaj torasik la
Kè plen detanzantan ak vomisman, ki ka dire sòti nan 24 a 48 èdtan
Li enpòtan pou w kouri al loptal si w gen sentòm sa yo
Vomisman ak san
Akselerasyon batman kè
Doulè nan vant ak lafyèv
Bajar-de-peso
Poupou nwa oubyen ak san
Difikilte pou respire
Vètij, endispozisyon
Anpil vomisman jòn oubyen vèt
Kondisyon ak stil vi chak moun ka afekte sante yo,faktè risk ki pi komen yo se:
Enfeksyon bakteri pilori
Parazit oubyen enfeksyon viris
Fimen souvan
Twòp konsomasyon nan kafeyin ak alkòl
Pran dwòg tankou kokayin
Pwoblèm estrès
Defisyans nan vitamin B12
VIH oubyen SIDA
Maladi Crohn
Alèji alimantè
Tibèkiloz oubyen sifilis
Jan nou di w la tretman an depan de kalite gaz la.Medikaman yo se antibyotik.