6 bagay paran toujou fè

Vreman, manman ak papa yo jwe yon wòl enpòtan nan edikasyon nou, e yo kapab afekte lavi nou nan divès fason. Mwen gen kèk eksplikasyon sou sa yo ka fè:

 

  • Valè ak moral: Manman ak papa nou kapab edike nou sou valè ak moral ki enpòtan nan lavi. Yo ka aprann nou konprann diferans ant byen ak mal, ak pote respè ak lanmou nan tout relasyon nou genyen.
  • Edikasyon ak konesans: Manman ak papa yo ka ankouraje nou nan apwofondisman ak aprentisaj tout au long lavi nou. Yo kapab soutni nou nan lekòl, ankouraje nou pou aprann, ak ofri opòtinite pou nou devlope konesans nou.
  • Konesans sou kilti ak tradisyon: Yo kapab transmèt konesans yo sou kilti nou, tradisyon ak istwa fanmi nou. Sa ka ede nou konekte avèk ras nou, enspire nou ak devlope yon senzibilite kiltirèl.

 

 

  • Konesans sou sante ak byennèt: Manman ak papa yo kapab aprann nou sou byennèt fizik ak sante mantal. Yo ka edike nou sou enpòtans bon manje, egzèsis regilye, resous yo pou jere estrès ak enkyetid, ak pratik sa yo ki kapab kenbe nou sante ak fò.
  • Konesans sou finans ak responsablite: Yo kapab edike nou sou konesans finansye, fè nou konprann valè lajan ak kijan pou n jere finans nou. Sa ka nouvle di aprann pou w fè bon chwa ak responsab ak siviv ak budjè oubyen konsève pou avni ou.
  • Pran desizyon ak avni: Manman ak papa nou kapab edike nou nan fason pou nou evalye opsyon yo ak pran desizyon ki bon pou nou. Yo kapab aprann nou valè aponn nan travay dijans ak angajman pèsonèl, ak ede nou prepare pou avni nou.

 

 

Se konsa, manman ak papa nou edike nou pandan tout lavi nou nan divès aspè. Yo konnen nan bay nou lanmou, ansekirite ak konesans ki kapab fòme nou kòm moun. Se yon privilèj pou gen manman ak papa ki kapab ofri sa a, menm si nou toujou kapab aprann nan lòt moun ak eksperyans pèsonèl nou an tou.