Sentòm gwosès sikolojik nan chen

Prensipal sentòm gwosès sikolojib nan chen menm jan ak lè yo ansent,se sentòm fisik ak konpòtman.Gade si chen w lan gen tout sa yo oubyen kèk nan yo.

 Nève ak kriye
 Pa vle kite kay la
 kache
 Prepare nich li
 Sere nounous ak lòt jwèt
leche1
 Niche tete
 Niche bouboun li
 Règ pa vini
 Chanjman nan vajen an
 Vant li parèt gwo
 Tete anfle
leche3