Eskew te konnen gen sida nan bèt?

Si yon chat enfekte sa ka pran plizyè ane pou sentòm yo parèt ak detekte nan bèt la,men lè lenfosit yo kòmanse detwi bakteri ak viris anvayi sistèm iminitè chat la,sante l kòmanse afekte,la tou sentòm yo parèt.
Sida nan bèt se yon maladi ki ka parèt nan chat,li enpòtan pou anpeche ak trete l,menm si pa gen vaksen ki egziste pou maladi sa a li ka trete yon jan efikas,menm si se menm maladi sa moun soufri tou,men nan chat li pwodwi pa yon viris ki rele”viris imounodefisyans nan bèt”ki yon lòt kalite moun paka enfenkte ak li.Maladi sa atake sistèm iminite chat,li detwi lenfosit yo sak vin ran bèt la sanbib ak lòt maladi,enfenksyon an kòz defans li vin desann sa ka lakòz lanmò l.
Sa se yon maladi kronik ki detwi ak domaje selil nan sitèm iminite chat la ki fèt rapid,li ka pwopaje sil mòde yon lòt bèt.Men si maladi a detekte ak tan lap kap kontwole,yon chat ki swiv yon bon tretman ka rive viv anpil tan.
Mascotas5
Sentòm ki pi komen yo se:
 Lafyèv
 Jenjivit
 Pèdi pwa
 Enflamasyon nan tisi konjonktif
 Deteryorasyon mantal
 Pwoblèm fètilite
 Dyare
 Pèdi apeti
Anjeneral aparisyon sida nan chat ap fè bèt la parèt toujou malad,se sak fè ou menm ki mèt li dwe atantif lè l malad pou w chache konn sa l genyen,pa neglije bay bèt la yon ti atansyon paske yo konn malad tou.