Kisa sida ye?

Yo rele li SIDA oubyen VIH. se yon viris ki andomaj sistèm iminitè a li detwi globil blan ki ka goumen kont enfeksyon
VIH la anjeneral gaye nan fè sèks san pwoteksyon ak yon moun ki enfekte. Li kapab tou gaye nan zegwi dwòg pataje oswa atravè kontak ak san an nan yon moun ki enfekte

Sentòm ki premye parèt nan enfeksyon VIH se glann anfle ak sentòm grip la. Sa yo ka parèt epi yo disparèt nan lespas de a kat semèn. Sentòm grav gen dwa parèt jouk mwa oswa ane pita.
jerin
Ak yon tès san sèlman yon moun ka konen sil gen enfeksyon VIH a

prevansyon VIH
Sèvi avèk kapòt (fi oubyen pou gason) nan rapò seksyèl evite ejakulasyon nan bouch si se sèks oral ou pratike
si se nan dèyè ou fe seks sèvi ak krèm

Sèvi avèk materyèl esteril ,evite pataje sereng siw pran dwog, zegwi ak lòt piki
jeringa
Pa pataje razwa oswa bwòs dan ak moun
malè avèti pa tuye kokobe