Enfeksyon aparèy respiratwa

Se yon enfeksyon nan gòj ki koze pa yon viris. Li toupatou yo se maladi ki atrapan epi yo ka gaye nan kontak dirèk ak endirèk yo pataje pa yon moun ki enfekte oswa siw manyen yon bagay pèsonèl moun sa, ak jèm ki soti nan lè ki kontamine.

Sentòm: Gòj fèmal, flèm,nen kap koule dlo, estènen

apat

Koman nou ka evite maladi sa

Ogmante defans ou: Ogmante defans nan kò w pandan wap manje fwi ak legim ki rich nan vitamin legim vèt ak jòn bon anpil yap ede kò a goumen ak viris la

Pa pataje asyèt , kiyè ,vè ak yon moun ki enfekte. Toujou sonje lave men nou ak savon plizyè fwa nan jounen an